ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  122-İNCEÖZCEMİZ-3-
 
 BAYRAMINIZ GUTLU OLSUN
   Ey gidi günner ey. İncöözün galabalık olduhu günner. Her evde dumanın tüttühü günner. Sıırın sıpanın sokaklardan oluk oluk akduhu günner. Her evden bi ses geldühü günner. Ayşamları ev önerinde cızım cızım ineklerin saalduhu günner. Davalların öönnerinde tekeler, çanlarını gaaşdata gaaşdata köye girdühü günner. Ayşamları gelmiyen sıılların aranduhu günner.  Köpeklerin havladuhu, sıılların böördüüü, horuzların öddühü günner.
    Esginin adamları mı datlıydı? Bizler güccüüdük de günafınan eyice killenmedühümüzden mi? Esgiyi özleyyoruz? Gaylı sebebini eyi bilemeyüz emme esgiler başgaydın. Esgi Iramazannar başgaydın. Esgi bayramlar başgaydın.Esgilerde Osmannı gokusu, terbiyesi, asaleti ve insannıı varıdı. Datlı adamlarıdı esgiler.  Ebelerimiz tagga geyerdi. Yazma baalarıdı. Böyüklerinin elini öperdi. Ebebeler dedük o Osmannı terbiyeli edepli ebeler. Kendilerinden bi yaş böyük olana hörmette gusur etmezlerdi. Kendilerinden böyük erkeklerin yanında yaşmaklarını dakallarıdı.Seslerini alçaldula yavaş gonuşulardı. Şindi şindi bunun sebebini öreniyoruz. Ashabı kiram Efendilerimiz Peygamberimizin yanında seslerini alçaldula, gayet kibar ve saygulu olularmış. İşde ebe ve analarımızın bu hususiyeti İslamı terbiyelerindendi. Ashaba benzemek isdemelerindendi. Onnarda Osmannı gokusu, Onnarda İslam gokusu ve edebi onnarınan göçdüü giddi.  Bizler edep ve terbiye mahrumu olarak galagalduk. Ne böyüüe saygu va. Ne gücü mehremet ve sevgü va. Maazallah tek gutsalımız malınan zengünnünen öönmek olmuş.Neyse mübarek bayram günü derdimizi deşip keyfinizi gaçurmuyalım.  Sürçü lisanımızı, gusullarımızı hoşgörünüzle örtün. Eyi niyetimize baaşlan.
    Bayram gelmeden neşesi ve heyecanı gelüdü . Angaradan gelen bayramlıklarla sevünülüdü. Arkadaşlık gurupları gurulu bayram pilannarı yapıludu. Arefe günü ikindi namazından sonra kürdoolarının evinin önde toplanıludu. Comaat halinde mezellie varuludu. Sıra söötlerin başında oturuludu. Hocanın tilaveti Guranından ve Yasini şerif okumasından sonra herkeş akraba mezelerine daaludu. Mezerdeliler sevündürülü ve peyder pey  köye dönülüdü. Köyümüzün tarihi çok esgi. Kirtinni ahladın yanındakı sarı çalılık de mezelik. Orada kimlerin yadduhu bilinmeyyoru.
   Bayram geycesi gözlere uyku gelmezdi. Böyükler erken gaklardı. Teheccütler gılınudu. O geyce herkeş banyo yapardı. Gözel geyceklerini geyerdi. Boy apdası ile bayram namazına gidilüdü. Zabah namazından sonra evlere gidilmezdi. Hoca vaaza başlardı. Vaaz ve nasihatınan imannar guvatlanudu.  Hoca efendiler coşar, galpler yımışar, gözlerden yaş gelüdü. Vaazın sonuna doru bayram namazı tarif edilüdü. Bayram namazları gılınu dokuz tekbir alınudu. Namaz bitince Hakkı dede, Aldede, İpraamaaa, Güllü Dede, Cemil Dede gibi yaşlılar başa geçer, yaş gıdemine göre bayramlaşma oludu.Kimse bi yaş böyüünün ööne geçmezdi.Terbiyesinden geçemezdi, utanudu. Bayramlaşmadan sonrabayram sergüsü serülü, para toplanudu. Toplanan para cami ve odıya harcanu, galanı da köyümüze Iramazannık gelen Gurs talebelerine baaşiş verülüdü.
   Namaz bitince evlere gelünü evdeki böyükler bayramlanu, elleri öpülü dovaları alınudu. Sonra hazıllanan zufralara oturulu ve nimeti ilahilerden gıdalanıludu. Yemekden sonra dova ve  şüküller edilüdü.  Peşinden yaşıt ve gafa dengi arkadaşlarınan bayramlaşma faslına geçilüdü. Sıraynan evler dolaşuludu. Böyüklerin elleri öpülü dovaları alınudu. Bazı evlerde çay gayfe ve yemek ikramı oludu. Arkadaş guruplarıynan geçürdühümüz hoş vakıtlar datlı bi anı olarak galdı hatıralarda.
   Bayramdan önce bazı evlerde pişmaniler çekilüdü. Şindiki bebeler ve gençler pişmani çekilmesini bilmezle.Pişmani usdaları terki dünya eylediler. Irahmetlik aldedenin omar,  gara Mısdafa, Köraların Osman, Hatıp osmanı, Gökdurmuş, Şah dayı gibi biçok zevat pişmani çekmeyi bilidü. Gurban bayramlarında gaburga yani eyee dolması, desdi kebabı yapıludu. Şindi de yapılu belki emme onlarca sene oldu köyde bayram nasip olmıyalı.
   Hazreti Omar Efendimize bi valisi gelmiş, alduhum para yetmeyyeru, mayışıma zam yapınız demiş. Hazreti Omar kaç lira alusun deyince faraza , yüz gayma alıyon demiş.  Hazreti Omar, seksen gayma al demiş. Bi gaç ay sonra sormuş. Nası seksen gayma yetiyor mu deyi. Vali efendim, esgisinden eyi emme tam yetmeyyoru demiş. Hazreti Omar Efendimiz yetmiş gayma al demiş. Bi gaç vakıt sonra tekrar sormuş. Nası yetiyor mu deyi. Vali , Efendin yetiyoru, hatta birazını da artırıyorun demiş. Hazreti Omar Efendimiz, O feraset sahibi, dini inceliklere vakıf Allah dosdu insan, “ Senin emeenin garşılııı yetmiş gayma. Haggın olan para helal ve bereketlüdür demiş. Şindi hangımız haggı, berekedi düşünüyoruz? Bünyeyi diniyemiz delük deşük olmuş. Çok  para alıyoruz emme bu paranın haggını veriyor muyuz, vermeyyorumuyuz? Malımız ve paramızdakı zekatdan, o Allah haggını fakıra fıkaraya emredilen yere vermekden gorkuyoruz. Hayırdan gorkuyoruz. Haramı helala garuşdurur olmuşuz. Onun içünde manevi bünyemiz bozulmuş. Helali isdiyecek gadana guvatımız galmamış. Haramdan gaçacak cesaretimiz galmamış. İslama hizmet eden atalarımız hörmetine bu bayram geyceleri hörmetine zatına taat ve gulluk gücü versin mevlam.. Bizi kendi halimize bırakmasın, hıfzu himayesinde daim gılsın. CÜMLETEN BAYRAMINIZ GUTLU OLSUN. ASLI BAYRAM OLAN CEMALİ İLAHİYİ SEYİR İLE HAKIYKI BAYRAM NASİP OLSUN..Hocca galın. (Hatıpların Halliprehem)
 
 CANIM OTUMUYA GİTMEK İSTEYYORU EMME..
  Şu gurbetlik ne zorumuş.aalar..Çekmiyen bilmez. Bilemez.Bazen köyün kömedin bunnunda tütüyor.Aaah şindi köyde olsam..Irahmetlik babam saa olsa.Hatıp ebem Osman dedem saa olsa. Yassudan gelükene köyün ışıklarını deetlesek. Kimin ışıı yanar?Kimler oturu, kimler yatmış deyi.Gelükene ebeme uurasak. Datlı datlı gonussak. Aaah ne datlı gelüdü o laflar sohbetler. Oturukana babam ırahmetli, “gı ana yiyecek bişiyin va mı? Deridi. Ebem de va oolum. Çöreenen hoşaf va. Eylen guyyun geliyin de yin. Gı ana getü de yiyelim bi derdi Irahmetlik. Çörek bıçaanan dilinü, çete tasında hoşaf gelü, gaşua guvat besmele çekülüdü. Seyret gaşuk şakırtısını. Sodalı çöreenen hoşaf , bal baklava gibi gelüdü. Bu arada datlı sohbetler, gülüşmeler, gonuşmalar cannara can gatarıdı. Garınnar doyunca zobanın da ıccaklııynan bi aallık çökeridi. Göz gapakları aalaşmıya başlardı. Gözler yatakda oludu.
  Bazı günner gomşulara otumuya giderdük. Esgilerin asaleti bambaşgaydı.Adama ayrı bi deyer verülerdi. Misafillere ne yidirüp içüreceklerini şaşırulardı.Otumuya erken gidilüse hemen bi hamur yunurulardı. Bannaklar, gıvırma çörekler, ebe çörekleri, halkalar,közgapannar yapıludu. Mis gibi gokarıdı. Bazen gavut gatuludu. Gavurgalar gavuruludu. Misir patladuludu. Gış geldi deyi her evde bahar, darçın gibi şeyler bulunudu. Bazı evlerde süt, sütlü gayfe ikram edilüdü. Sütlü gayfe löküs bişiyiydi. Pek bulunmazdı. Süt bulnudu da gayfe az bulunudu. Çöreklerin yanında hoşaf, ayran gibi tokmaklar bulunudu.
  İkramların en gözeli ev zahibinin datlı diliydi. Esgiden minafukluk iki yüzlülük yapmacuk şeyler pek bilinmezdi.Ata ve dedelerimizden gelen bi Osmannı ahlak ve asaleti varıdın.İçden gelen duygular garşıdakına mutluluk ve huzur olarak tesir ederi. Datlı ve Allah Irzası için bi samimiyet oludu.
  Aaah ah şindi İncöözde olsaydım. Nava o esgi huzuru, gokuları, manevi havayı doya doya çekeydim.Zabahınan tarhanayınan mıhlama yiseydim. Ebem keş gızardıvereydi. Süt içeydim. Tencirenin dibini gaşunan gazıyaydım da o süt dutmasını yiyeydim. Derelerin buz dutuşunu göreydim. Şallayuun akışını seyredeydim. Samallıkdan gegeynen ot çekeydim. Çakmakta geçileri otlıyaydım. Öküzleri sıılları garaguyudan suluyaydım. Eşşek ve sıılları tımar edeydim. Odun yaraydım. Odunnarı yerine çekeydim. Çıra dideydim. Garaguyudan içme suyu, çete guyularından güğümlerinen gullanma suyu çekeydim. Omar Irzasının evin erkasından, Ahmetlerin Hasanın evin yanından gayak gayaydım. Ellerim mosmor olaydı. Üşüyeydim de sümüüm akaydı. Abılamın naylun ayaggabılarını gizlice alıp gayak gayaydım. Köylülerin ünnemesini duyaydım. Köpek havlamalarını, horuz seslerini, avcıların erennerden tüfek seslerini duyaydım. Bütün bunnarı düşünükene böörüme dürtdüler. Ne uyuklan. Galk namazını gıl da yat deyi.. Öğrt.H.İ.Koçak

GÜREŞÇİLER GEÇERiDİ
Şindiki gençlere ve yeni yetmelere sorsan , güreş nedür deyi? Bilmezle. Hemen güreş siporu akıllarına gelü. Eccük esgiler bilü. Ufak yaşda olannaz bilmezle. Güreşin annamını, ne demek olduhunu..
Esgiden bazar günneri Beçenek bazarı oludun. Bu beçenek bazarına güreş bazarı dellerdi.Bazara gidecen mi? Demezle de , Güreşe gidecen mi? Dellerdi. Güreşe giddim. Güreş bolluudu. Güreşde fianı gördüm. Eşşekcinin Ismayıldan et aldım. Demürcü dursuna palta, gazma yapdıdum.Çerçi Nazim’den şunu aldım. Güreşde filan köyden filanı gördüm dellerdi. Hafdalık evsükler güreşden alınudu. Tıraşlar güreşde olunu du. Beçenekli Nebi eyi saç tıraşı yapardın. İraduyucu Mısdafa bozuk iraduyuları tamir ederidin.Biçok pırtıcı gelüdü güreşe. Zepzecisinden dut da nasdikcisine, çerçisiden dut da gasabına gadana herkeş gelü ekmeeni arardı.Hayvan bazalları çok hareketli geçerdi. Satılacak dana, bıza, at, eşşek, goyun, geçi.. hepisi beçenek bazarında nasip arardı. Gomşu köylere habeller bazardan salunudu. O köylülerinen habar yollanudu. Esgiden bi telefun mu vardı? Hep ısmarıçınan oludu işler.
Güreşe gidemiyenner, giden gomşulara ısmarıç ısmallarıdın. Ismarıçın şindiki sipariş olduhunu bilmecek gadana cahil devülüz. Veyahutda köy kültüründen mahrum devülüz heral.
Eccük terbiyesüzlük olacak emme köyden geçen başka köyün güreşcilerinden “yol payı” deyi bişiyiler isderdük. Onnar da iki şeker atıverüdü de sevünüdük. Emme yol payı isdemek pek ayıbımış, sonra öörendük. Yol kesme, eşgiyalık gibi bişiyi yani.
Esgiden bi poşet mi vardın. Güreşe ısmallanan piricin, şekerin, kumpirin, püsgüüdün ayrı ayrı torbaları oludun. Bu torbalar heybiye girerdi. Heybe de eşşek , gatır veyahut atın sırtına ardıludu. Güreşciler eşşeklerine atlarına biner giderdi. Babam doymuşda imamlık yapdıhundan doymuşlular bizim evöönden geçerkene baarıdun. Hocaaa, hatıbebeeee…, hatıbosmanı..deyi. Tanıduklarına, gördüklerine baarularıdın.Hey gidi atmışlı , yetmişli seneler hey..O seneler çıtlaklı galem pek löküsüdü. Şindiki tükenmez çıtçıtlılar.Dedeme her bazara gidişinde “Dedeeee..çıtlaklı galem getü…derdim. Dedem de “ olu oolum “ derdi. Hep unududu. Bi tüllü getümezdi.
Haa aklımdaykana söyleyyin, güreş bazarı önceden Beçeneen Hocalar mahallesine, çayın kenarındakı çayıllıa durumuş. Bazar orda olumuş. Ata siporumuz güreş olduhundan bazara gelen yiitler kendi aralarında çayıllıkda güreş dutarmış. Her bazar güreş dutulumuş. Osmannı devründe. Taha sonraları da. Bundan dolayı güreş bazarı demişle. Bundan dolayı güreş bazarın ööne geçmiş. Güreş bazarı denür olmuş. Hem bazar işi görülü hem de güreş edilümüş. Güreş bazarı adı buradan gelmiş. Bazar günü güreş bazarı ( Beçenek bazarı), Sali günü Bökeler bazarı, Perşembe günü Çeltükçü bazarı, Cuma günü de Şıhlar ( Çamlıdere) bazarıydı. Çamlıderiye esgiden “Şıhlar” dellerdi.
Başga bi “İncöözce”de buluşmak dileeyle hoccagalın..Müzmin İncööz Hasdası Halliprehem Hoca..

                                    AH İNCÖÖZ ÖZLEYYORUZ SENİ
 Erennerine dumannar çöken İncööz, Sadıklarda ikindiden sonra cıvıl cıvıl serçeler uçuşan İncööz, Öyleden sonra puful puful esenneri esen İncööz özledim seni. Evlerin ibüünde hacımuratların tüneyişini özledim. Gazancı yerinden güreşcilerin geçişini özledim. Havalarında helhellerin süzülüşünü özledim. Güllülerin gara köpee, Kötü Memetlerin gulaksuz eşşe, Deliarif dayının tolanın ipe furu gibi yapıp ta furmayışını özledim. Seyit dayının aazında cuvaraynan gonak yemee getürüşünü özledim. Mırışın Memedin Hacımemetlerde kibar kibar gezişini özledim. Gadı Genninin İpraamalrın evöönde oturuşunu bebiye belie müdahelesini özledim. Çapar Ayşa halamın evöönerinde dolaşışını özledim. Acabana gine bacaların tüter mi? Dumannarın havalara çıkar mı? Köpeklerin saadan soldan havlar mı? Horuzların melekleri görünce gene ordan ordan öter mi? İhdiyalların öösüre öösüre camiye gider mi? Cami önünde zambakların güllerin gene açar mı? Hacımemetlerde dolmuşlar sanduk bıraku mu?
 Mısa Dayının Mısdafanın Üseyin eyi top oynardı. Eyi çalım atardı. Üseyin Özdovan da eyi top oynardı. Bal Ahmet köpekden gorkmazdı. Bi gün Mıgdalların paniyi bi çufala gomuş evin içine çokageldiydi. Pani çufalda zıyık zıyık ederdi. Biz gorkudan yanna yanaşamazduk, o paniyi dutar çufala goyardı. Şükrü ööretmen ırahmetlik çaluşgan olmamızı isteridin.Gurup çalışmasına sevkederidin milleti. Çaluşula mı, çaluşmazla mı deyi gizli gizli gonturul ederidi. Çok gorkaruduk. Hiç merhemet etmez ellerimizi çıbardudu.
   Gomşular odada toplanu meşe  bıdamayı gonuşudu.Bekci tellal eder herkeş hazıllanu ve meşe bıdamıya gidilüdü. Meşe odunu pek dayanuklu oludu.Budama bitince öbek öbek yapılu ve ok ayıludu. Ok atma gura çekmenin diyer adıydı. Guradan sonra herkeş odunnarını daşıma derdine düşerdi. Becerebilen arabayınan , olmıyan eşşenen odununu çekeridi.Ev ööne gelenmeşeler kıyılu odunnarı irili ufaklı ayırıludu.Minasip yellere yııludu.
 Mevsim sonbahar olunca bekmez gaynatma ve bulgur gaynatmalar akla gelü.Tarhana yapılmalar akla gelü.Çavuşlar, Aldedeler, Hatıplar, Gökdurmuşlar,Bekirusdalar bekmez gaynadudu. Bekmes usdası Garamısdafa , Aldedenin Omar ve Hatıbosmanıydı. Bekmeze bide bekmez topraa gatıludu. Bekmez topraa her yerde olmaz bazı yellerde bulunu getürülüdü.
 Gurbet ellerde özlerüz İncöözü. Hasretiynen yanaruz. Gomşuları özlerüz. Emme duydum kine esgi İncööz yoomuş. Gomşular ziyaret edilmezimiş. Ayşamları otumuya gidilmezimiş. Camide namaz safı dolmazımış.Düşen olunca ciyeller yanmazımış. Elinden dutan olmazımış. Akraba akrabayı arayıp sormazımış. Gomşu gomşunun derdine yanmazımış.
 Dovamız odurkuna dönelim asıla. Merhemetsüz olmıyalım asla.
GİNE GIŞ GELİYORU
Hiç aklımdan çıkmaz şu köyüm.
Ulan fıkara köyünde evin yook kümesin yok. Ne düşünüp durun derün bazen. Emme
gel aanat. İkide bi hayal ederün navarısa? Güccüklüümden başlar bi hayal şeridi
geçer duru. Ufaakana babam gil talla biçmiye gideridin de biz evde galuduk.
Uyanınca yisinle deyi püsküüt gollarıdı. Uyanınca yirdük. Evönnerinde oynarduk.
Tallalar biçilüde otlar gelincene de samallıkdan atlama başlardı. Bazı
samallıklar atlamıya minasibidi. Böyükler de gızmazla ses etmezlerdi. Bebeler
oynayınca çakdumadan samallıı depmiş çiynemiş olulardı.
Ölöözü harmannarı pek neşeli
oludu. Düvene binmeyi pek severidük. Tozlu düvende döner duruduk. Böyüklerin
öküz idaresi pek hoşumuza giderdi. Öküz saa gel, öküz sola gel demeleri pek
neşeli oludu. Öküzler deneli yere gelince burunnarını baturu dene yirdi. Her
dönüşde aynı yere burun sokallardı. Böyüklerin düven sürmesi çok tıkkatlı
oludu. Gözleri ezilmemiş gaba yellerde oludu. Aynı zamanda öküzün guyruunu da
gözlelleridi. Öküz guyruunu galdurunca böyük çişi demekdi. Düvenin ööndeki öküz
boklaasını dutalla öküzün böyük çişini
çişledülerdi. Çişin harmana düşmemesi ilazımıdı. O denelerden ekmek, bulgur
yapıludu. Gerçi buydaylar yıkanuda deyirmene götürülüdü.
Harman zamanı böyüklerin
davranışlarına heveslenüdük. Şükrü Mısa Irahmetlik, Hasan Çavuşun Üseyin
Irahmetlik, Hatıbosmanı, Kör Mahmudun Kemal ,Hacı Meemedin Ismayıl, Kötü Meemet
gibiler imüklerine çevre baalallarıdı. Harman tozları gödennerine gitmesin
deyi. Öylenneri evden ekmek gelüdü. Ekmek yimiye oturan, edirafa zufruya buyurun deyi baarudu. Yemek yimiye davet ederdi gomşuları. Biribillerine
aga, abıca, cice, abıla gibi nezaketinen gonuşullarıdı.
Harman zamanı olsa bilene
saamcılar gater gater gideridi. Öylenneri davalları saalla gelüleridi. Köy
demek bereket demeedi. Garın garın inek yaaları usdunnarda asılı oludu.
Boşalmış aada gutuları yaanan dolardı.Gışın hamurlara ekmiye keşler guruduludu.
Gıdımana ahlada gidilü ahlat hoşafları kesilü ve guruduludu. Gışın yinsin deyi.
Bulgullar gaynadulu, göceler bulgullar yapıludu. Ödüc ödüc dibekler döölüdü.
Herkeş birbirine ödüç dibek dööveridü. Goca garıların dibek başında otuması
dibek ölçermesi pek datlı oludu. Dibek tokmaanı taakıp edellerdi. Yoosa tokmak
ellerine eniverüdü. Bizim yöremizde tokmaklar daşdan oludu. Bazı yörelerde
dibekler aaçdan yapılu ve hafif olu. Bizim tokmaklar daşdan olu ve pek aar olu.
Beşaltı ogga belkide taha fazla aar oludu.
Harmandan galkılmıya güzden
galkma denüdü. Güzden galkduk.
Hacıgiller de güzden galkmış. En çok harman hacıgilin oludu. Onnar galkınca
köyde harman galmazıdı. Gadunnarı geycek yıkama telaşesi aludu. Beçenek çayına,
Doymuş çayına geycek yıkamıya gidilü ve harman tozundan temüzlenülüdü. Yeni
geycekler geyilüdü. Evin böyüklerini deyirmen telaşesi aludu. Unnar üüdülü ve
hamballara gonudu. Arkasından arabalara küpre taataları dakulu ve küpre atımı
başlardı. Tallalara gara gara öbek öbek küpreler atıludu.
Gır bosdannarı bozulu gavun
garpuz çovaludu. Kelek turşuları, kelem turşuları küp küp yapıludu. Kumpirler
damlara guyulanudu. Gabaklar ıccak olup donmasın deyi damların hatıllarına
dizilüdü. Analarımız nenelerimiz ara sıra getürüle bişirüleridi. Fasla fasla
gabak yirdük. Pek datlı olurdu. O zamannar gabaklara şeker neyi atılmazdı.
Gabaklar şeker gibi oludu. Bazı gara gabaklar bal gabaklarından taha datlı
oludu. Baa olannar bi hafta gadana bekmez gaynadudu. Baalar bıdanukan
kesdükleri çubuklar bükülü, gurudulu ve bekmez bişümede yakacak olarak
gullanıludu. Çubukların eccüüde eve getürülü ve gışın yakıludu.
Gışa yakın mıgdar işletmeden
ihtiyaç aludu. Orman işletmesi On ombeş gün gışlık odun hazıllamıya izin
verüdü. Odunnar hazıllanu ve çekilme telaşesi başlardı. Odunnar önceleri öküz
arabasıynan sonraları gaymunnan çekülüdü. Evlerimiz muhkem devüdü. Evin
köşesinde gocaman bi baca bulunudu. Ordan horul horul sook gelüdü. Bazen
bacadan evin içine gar da giredi. Güccüklüümüzde evlerde zoba yoodu. Zoba
atmışlı senelerde icat oldu. Sonradan Omar Irzası yaa tenikelerinden berçinnen
bükmeynen zoba yapar oldu. Esgiden bi de mangal varmış. Bizde bi mangal varıdı emme pek gullanmazduk. Ara sıra gullanuduk.
Gış gelükene köyün havası
ayrı bi deyüşük oludu. Davallar eve gelüdü. Yazın dışarda yatardı. Yani
daalarda yatardı. Çobannar da daalarda davarın yanında yatardı. Gış yaklaşınca
davallar eve gelüdü. Davallar köyün deyüşük cihetlerinden köye giredi. En önde
killi goca tekeler oludu. Teke teke gokallardı. Öööne geleni gakallardı. Millet
tekeden gorkardı. Gakıverecek deyi. Hırı hatası olmazdı tekelerin. Öööne geleni
gakallardı. Davallar salaklara gonu gapıları örtülü tırkazları sürülüdü. O
ayşam yemeklerinin dadına doyulmazdı. Arın teri helal lokmalar pek datlı oludu.
Şindi yidüklerimizin içinde ne va, haram mı helal mı belli devü. Yafudiler her
şeye haram garuşdudula. Bebelerin yidühü celibonlar o yımışak celler hep domuz
yaaymış. Sabunnarda bile domuz yaa varmış. Yahudiler hacı hoca adını çok
gullanularmış Müslümannarı gandumak içün. Bizlerin yidihüne haram garışmasa biz
çok daha datlı olluz. Zekatımızı tam verrüz. Merhemetli olluz. Emme bi
taraflardan haram garışıyor ki insaniyetimiz azaldı. Ahlaka, terbiyeye devüde
mala mülke raabet edilü oldu. Herkeş haddini bilse zekatını verse fıkara
galmaz. Hırsuzluk arsuzluk olmaz. Bi saygı sevgü olu emme gel de aanat.
Yahudiler yidihü çanaa pislemiş töremize, insannıımıza kirpit suyu
dökmüşle..Bizi bozmuşla… Halen de dünyada müslüman gırdumakla meşguller. Nerde
bi gan va mutlaka yafudi banna va.
Eeey Alemlerin Rabbı
atalarımıza dinine hizmet lutfettin. Dinine hizmet ettiği için yükselttin.
Bizim de çilemizi doldur da Ümmeti Muhammedi yahudi ve hıristiyana gevdirme,
ezdirme. Bizi tekrar atalarımız Osmanlılar gibi İzzetli ve katında makbul
dünyada azizi kıl. Ümmeti Muhammedin evladını hidayet nurun etrafında toplayıp
birleştiriver. Dünya üzerindeki mazlumları Osmanlı evlatlarının kanadı altında
muhafaza buyur… Sen dilediğini hakir dilediğini aziz kılarsın. Bizleri izzetine
ikramına, nusretine,himayene layık kıl.


Osmanlı'da boşanma 0 sıfır idi. 650 senede sadece 8 boşanma. İşte şu hoşgörü İslam edebinden ve terbiyesinden gelmekteydi..

GOMŞULAR  NASI    ACABA??
    Hey gidi İncööz.. Hayalin gözümde tütüyoru.. Özledim seni.. Özledim emme elden ne gelü?? Dooduhun yer devü doyduhun yer demişle.. Biz de gurbet ellerde gezer durur olduk..Ara sıra İncöözümüzün hayalini gurar olduk..Şindi havalar nasıldur?Garlar eriyyoru mu? Çiydemler çıkdı mı? Gökdedemler çıkdı mı? Goyunnar geçiler guzuladı mı? İnekler  bızaladı mı? Millet odıya toplaşu mu? Gine çerçiciler gelü mü? Yolcular odamızda misafir olumuyku??
Şindi havalar azar azar ısınmıya başlamışdur.  Sulu sepgenner yaamıya başlamışdur.  Gayadan Şallayuk akmıya başlamışdur. Örüsgelleri  efil efil esiyordur.Davallar  yayılıma çıkmıya  başlamışdur.. Teke  çanları goyun  tongurdakları  ses vermiye başlamışdur. Gış boyu besiye çekilen dana sıır azmışdur. Sulamıya giderkene böörü, deşinü. Köpekler havlar..Kediler miyavlar..Tavuklar gıdaklar.. Serçeler cıvıldaşu..Geceleri gurtlar köye ener, tilkiler tavuk arardur..Hacımuratlar tafannarın ibüünde tünerdür..Serçeler edirafında beni yi, beni yi diye dönerdür..
  Çokdandur köyümüzde galamaduk. Havasını çekemedük. Deresinden geçemedük. Bunarından içemedük. Şallayuun sesini duyamaduk.Sıır sulıyannarı göremedük. Odanın öönde toplanannara selam veremedük.
  Ölüm Allah'ım emrü lakin şu ayrılık olmasa delle.Göremdühümüz köylülerimize selamlar ve dovalar olsun. Çok az kişi bilü, köyümüzün tarihi çok esgi. Köy arazimiz müsait olduhundan niceleri gelmiş geçmiş.. köyümüzden edirafa ediraf gaza ve nahiyelere gidip yelleşenner olmuş. Oralarda yaşamışla. Çovalmışla.Bebe beliği oralarda mekan dutmuş..Oralı olmuşla. Şindiki gibi telefun, internet yookuna habelleşsinde birbirini unutmasın.
  İncöözün en gözel günneri Osmannı zamanındaymış..İnsannık, huzur o zamanmış. Bet bereket o zamanmış. Teknoloji medeniyet devü..İnsannık devü. Tenoloji medeniyet olsa Amarika zalım olmaz. Avrupa can almakdan haz almaz. Osmannı gidince dünya gan gölüne dönmüş. Çörçil gavuru bilene "Osmannıyı yıkmayınan kötü etdük. Osmannı gidince dünyada huzur galmadı ,dünyanın dengesi bozuldu,ortadoo gan gölüne döndü deyi hayıflanumuş.
Pis nalet avrupa maddiyatdan başga bişiyi düşünmez. Hayvan gibi..Yoo hayvana hakaret oldu, hayvandan daha aşşaa. Çünkü hayvannarda teşekkür ve minnet hissi va. Ekmek adduhun köpek sana bi guyruk sallar. Gavur bunu da yapmaz. Evdeki köpee döösen bile bu bana eyilik yapdı deyi golay golay ıssırmaz. gavurda bu vefa yokdur. İşi bitince hartdak ıssıru.
  Dööletimiz zor günnerden geçiyoru. Gavullar billeşmiş. Bize saldıru. Birbirine düşman olan gavullar bile düşmannı unutmuş bize garşı billeşmişle. Fagat senelerce gavurdan dayak yiyen müslümannar gorkudan billeşemmeyyolla. Emme gorkunun ecele faydası yok.Gavurdan gorkdukça ezelle. Merhemet etmezle.
  Osmannı ayaa galkıyoru. Senelerce uyutulan, dövülen, ezilen Osmannı uyanıyoru. Senelerce gavura emret diyenner giddi. Özümüzden olannar va. Onnara destek olma zamanı..Gün bu gün. Düşman pusuda.. Diş gıcırdatıyoru. Elli sene avrupa billii deyi uyutdula.Evelden de uyuyyorduk ya. Gavur ve yahudi narkozunun tesiri geçiyoru. Millet uyanıyoru.

                 HARMAN   ZAMANI    NASI    GEÇİYORU??
    Yaz geldi eyicene..Havalar eyicene ısındı. Millet yaylada..Gomşular yayladan ota endimiykine?? Kimler köye göçtü? Kimler son yaylada galdı?? Hep bu düşünceler gelü aklıma.. Dellerki köyde esgi insannık galmamış..Kimse kimseyi arayıp sormazmış.  Milletde bi böyüklük bi şişgünnük varmış. Belkide öyle devüdür. Esgi gözellikler devam ediyordur. Gomşularda esgi candanlık devam ediyordur. Köye gelene hoşgeldin dellerdür. Kimsesüze sorallardur.  Açları dyurulardur. Odada gonak devam ediyordur.
        İncööz nasıdur  şindi?? Ekinner biçildi mi? Tırpancılar geçer mi? Çalışannar imüklerine çevre sarar mı gine?  Mintannarının yakaları killenmesin deyi..Zabah erkenden tallaların yolu dutulu mu??Desde toplıyannar anazutlarınan gidellemi?  Çöpevilerinen desdeler harman yerlerine çekilü mü?? Harman yellerine yıınnar yııldı mı? Harman yelleri sulandı mı? Yaygular yayıldı mı? Düvenner sürülümü??  Düven süren öküzler  bazen gaçardı. Düveni sürüyü sürüyü gaçardı. Zorunan dutalla yayguya getürülerdi.
    Acabana şindi incööz nasıdur?  Örüsgeller efil efil esrmiyki?  Sadıklarda sıra söötlerde serçe sürüleri  cıvıl cıvıl uçar mı? Evönnerinde ayşam yorgunnunu atmak için sohbetler olu muyku?  Ayşam olukana bunaröö galabalaşumuyku?Bunarın akması nası acaba?? Suyu bol muyku, yoosa gıt mıykı?? Şindi köyde şebeke suyu varmış..Sadece içme suyu daşunumuş karaguyudan bunardan. Esgiden iki güümü omuzlar eve götürüdük.  Omuzlarımız gopardı. Güümün izi omuzumuza geçerdi. Bazen de eşşe güümleri dakar suyu eşşenen daşurduk.
   İncöözde güz başgaydı.. Davallar daada yatrdı. Köye girmezdi. Gündüz saamcılar davarın yanına gider süt saallardı. saamcıların saama gitmesi pek havalı olurdu. Giderken çobana ekmek götürülerdi. Saamcıların bazıları yardımcıda götürü ve geçilerin başını duddurulardı. Saamcılar onbeş yirmikişi gadana bi hanım gurubu oludu baazan. Gurup halinde gidip gelülerdi. Gidişleri ve gelişler pek havalı oludu. Saamcılar giddi mi? Saamcılar geldi mi? gibi lafı edilüdü..
    Harman yelleri ayrı bi havalı oludu. Bazıları harman agdaru, bazıları sap surer, bazıları öküz sular, bazıları öküz diynendürüdü. Öküzlerin eyice diynendühü öküzün gevşemesinden annaşuludu.   Öküz geviş getüdüyse diynenmiş demekdi. Öküzün birisi geviş getürü öteki sonra getürüdü.Sonra geviş getüren çok yorulmuş demekdi. Gara öküz taha geviş getümedi demek ki çok yorulmuş dellerdi.
    Harman yerinde sook su aranudu. Esgiden buzdolabı neyi yoodu. Desdi,çotura, gırba, upruk gibi su gapları vardı. Su gapları kölgüye gonu veyahudda üsdüne soomasın deyi bişiy örtülüdü. Öylen yemee yiyecekkene sook su aranudu. Uffak bebelere , git bi sook  su getü şu eşmeden denüdü. Ekmek yimiye gomşular da davet edilüdü. Esgiden yemek yime demezle de ekmek yiyelim dellerdi. Allah ne verdiyse yinilü içilüdü.. Sonunda da dova edilü şükür edilüdü.
    Düven sürme işinin en sonuna kes sürme bırakuludu.  Harman olunca yıılu savrulmaya hazıllanudu. Buna tınaz denüdü. Savurma sonuna galan irilere kes denüdü. Her harmanın kesi birikdürülüdü. En sonunda da bi harman gada olan kes yayılu ve sürülüdü.Kes sürülünce harman biddi denüdü. Ondan sonra sıra saman çekmiye gelüdü.Samanda çekilince güzden galkdı denüdü.
      Güzden galkınca gadunnarın derdi dibek dööme, bulgur gaynatma, tarhana, göce yapma gibi telaşelerdi. Erkekler de deyirmene gitme, küpre atma işlerin telaşesiyle uraşulardı. Güzden galkınca çaya gidilü ve geycek yıkanudu. Harmanın tozu tolanı bi temüzlenüdü.
   Köy demek bereket demkdi. İş bitmezdi emme işler zevkli oludu.Basdan bozma , hoşaf kesme, turşu yapma, bekmez gaynatma gibi zevkli işler başlardı. Gışa küp küp turşu yapıludu. Küp küp bekmez gaynadıludu..Yüklüklere sapından ipinen baalanan gavunnar asıludu. Olgunnaşınca kesilp yinüdü. Boş odalara, tafan aralarına gasde kaadı üzerine üzümler serülüdü. Üzümler çürümez eccük gurur gibi olu ve uzun dayanudu. Don oluncaya gada ara sıra zufruya getürülüdü.
    Acı erüklerden besdil yapuludu. Aklat toplanu hoşafı kesülü ve guruduludu. Gışa hazıllık gavut yapuludu. Gavutlar daarcuklarda oludu. Şindi çokları daarcuu bilmez. Deriden yapılan torbıya daarcuk dellerdi.
    Kendi halime galınca, navarsa köy aklıma gelü. Eskileri hatılla düşüncelere dalaaar giderün. Eskilerin datlı dili, insannıkları çokgözelidi şindi nooldu bize deyi iç geçürrün. Dova edelimde imtihanı unutmıyalım..Esgisinden de datlı olalım..Allah'dan umut kesilmez..

 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...