ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  120-İNCEÖZCE'MİZ
 
İnceöz'ce Köşe Yazısı
İncöözün saygıdeğer gomşularına selam ve hörmetler olsun. Çok şükür bu günneri de gördük.
Yaşıyannar neler görümüş neler. Köyümüzün böyük dertleşme sitesi açıldı. Hatıpların Halliprehem
senelerce uuraşı durudun site yapacan deyi. Yazardın, bozardın. Gine de yılmaz bişiyiler yapıyın
deyi uuraşudun. Emme şindi çok gözel oldu. Tam incööze layık bi site yapıldı. Hayıllı gademli olsun.

Beni de bi havas aldı. Hergün bi açasım gelü bu siteyi. Kim girmiş, kim çıkmış. Köylü naapar, needer?
Kim evlenü, kim nişannanu? Bütün bunnarı bu goca sitede gözüm arar oldu. Angara'dan kim gelmiş? Hacımeemetlere kim sanduk bırakmış? Kimin inee hasda, kimin öküzü şap olmuş? Kim nişannanmış?
Kim kime dünürcü yollamış? Bunarööne hangı laflar olu? Bütün bunnara marak eder oldum. Gaylı
bundan soona herşeyden habarım olu deyi seviniyon. Zabah ayşam bu siteyi açarun , hep bunnarı
öörenürün deyi kendimi avuduyon.

Şu goca siteyi yapan, Haggıların Halilin oolu ööretmen Mısdafa Bey'e de gönülden teşekkür
ediyorun.
Ne eyi eddi de bu hızmatı köylülerimizin isdifadesine sundu. Eli ayaa dert görmesin. Haggı
dedesini,
babasını üyrasında görsün. Köyümüze yapduhu bu hayılları mevlam gabul etsin.

Esgiler çok vefalıyıdın. Çok gözel insannarıdın. Birbirini arar sorarıdın. Datlı dilliydin. güler
yüzlüydün.
Böyüklere abıca, abıla, nene, ebe deridin. Güccüklere yiğenim, gardaşım, ballım deridin. Böyükler
sayılu,
güccükler sevülüdü. Şindi biraz zayıfladı gibime bu gözelliklerimiz. Emme, aklı başında olan gayret
etsin de zayıflamasın bu gözelliklerimiz. El ele verelim, gönül gönüle verelim bir olalım. Diri ve
güçlü olalım.
Peygamberi zi şanımız da "Cemaatta, birlik ve beraberlikte rahmet vardır" buyurmamış mı?

Gomşular, hatasız gusursuz anca Allah. O bütün noksanlardan münezzeh. İnsannarın mutlaka
gusuru
olu. İnsan olana yakışan gusulları ötmek. Madden ve maanen akraba ve gomşusuna desdek
olmak.
Selam vermek .Arayıp sormak ilazım. Billikden güç dovar. Böyük işler, böyük başarılar billik,
berabellik,
dürüslük ile elde edilü. Köyümüzün, yaylamızın, gomşularımızın daha güzel günneri için billik
ve beraber
olmaluyuz. Birbirimizi Allah ırzsı için arayıp sormaluyuz. Ufak defek gusullar gine yaradan
hörmetine
ötülmeli. Tagavutlarının köyde yaşaduhu, üretici ek gelürlerinen uraşduhu, bacalarının
tüttühü,
köpeklerinin havladuhu, horozlarının öttühü, derelerinin akduhu, odasının ayşamları
dolduhu,
gonaklarının çeküldühü gözel günner, bereketli incöözdür hayalimiz. Bizlerden gayret
ve eyi niyet
olsun. Mevlam bi gün gelü gösderü o gözel günneri. Saalıcaanan galın.

YAZAR: Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK

İncözde Düünler Bi Başga Oludun! 

Gelenek ve göreneklerimiz bizim süsümüzdür. Untulmaması lazım. Eski güzelliklerimiz gıpta
ve özlem ile hatırlanıyor. İnceözce diliyle maziyi hatırlayalım.

Bebeler sordula, esgiden düünner nası oludun deyi. Benim de pek keyfim yok emme ginede
aklımda galanı aanadıyın dedim. Esgiden bi saflık, temüzlük varıdın. Bi saygu, sevgü varıdın.
Herşey datlıydın. Düünneri denekleri göönümüzde yaşaruduk. Pek datlı geçeridin.

Düün, günner öncesinden tellal edülüdü. Tam bi hafta süreridin. Güreş ertesi günü davulcular
gelüdün. Kötodadan daul sesi yayımlıya başlarıdı. Hergün oolanevinin önde odun yarma fasılı
oludun.Ayşam sinsinine odun yarıludun. Evde bişecek yemee odun yarıludun. Goca goca çotuklar
yarıldu. İki yiit garşı garşıya geçerdi. Ortadaki goca çotua garşılıklı paltalarla vurula ve önce
ikiye sonracuma dörde, altıya bölelleridi. Odun yarma bitince davulcular bide fasıl yapallarıdı.

Yatsu namazından çıkannar sinsin yerine gideridin. Cemaat halinde. Sinsin yerinin edirafına
oturacak aaçlar uzadıludu. Ehtiyallar ve yaşa göre önce böyükler aaçlara oturudun. Gençler ayakda
durudun.Sinsin hataşının edirafı halka gibi çevrülüdü. Önce biri sinsini başladudu. Hataşıne
edirafında dönmiye başlardı.Goşmasına gövenen biri onun anacından gelü ve govalardı. Duta
bilüse sırtına tokat vurudu. Bu sefer govalayan dönmüye başlarıdın.

Bazı geceler gomşu köy deligannıları sinsine gelüdü.Habar alan davulcular onarı yolda garşılar
ve getürüdü ve bahşşini alıdu. Misafiller silah atarak biz geliyoz delleridi. Komşu köylüler gelü
sinsine gatulu düüne renk gatallarıdı. Şeref verirleridi. Bazı günner bu misafiller köy odasnda
zabahlallar ve oyun eylence yapallarıdı. Düünde zabahlara gadana süren bi coşgu ve eylence
oludun. Düün evinden bu msafillere yemek çıkarıdı.

Oolana Perşembe günü ayşam köy odasında gına yakuludu. Gınadan sonra dosdos eşliğinde
gız evine hedie ve gına gideridin. Gasnak tezeene çıralar çakulu, uzun bi sopıya geçürülü ve
çıralar yakuludu.Gece garannuunda edirafı ışıtudu.Bu ışık eşliinde dosdoooos diye baara baara
gız evine hediye ve gına götürülüdü.Gız evinde de gadunnarın eylencesi oludun. Seyrek ebe,
Yeşil Ebe, Mısa Ebe, Asiye Ebe, Hatıp Ebe, Emet Nene, gadunnarın defcsiydi. Def bazen de bir
tepsi oludun. Çalınan oyun havaları ve türküyle genç gızlar oynarıdın. Bazen de gaşuunan
oynallarıdın. Bekar oolnnarda gaçamak yapar gızları gizlice seyredellerdin. Bazı ilanı aşklar
böylece hataşlanudu.

Cuma günü güyee geydürülüdü. Yanında saaducu da geydürülüdü. Daamada hediye ve bahşişler
verilüdü. Cuma günü çeyiz sergisi deoludu. Gelinin elişi ve çeyizleri sergilenüdü. Öyleden sonra da
gelin alınudu. Gelin başga köyden geleceese güye boyundan bi gün sonra gelin almıya gidilüdü.
Gelinner önceleri atınan alınudu. Sonraları cipinen alınu oldu. Taha sonralarıda löküs arabalarınan
gelin alınu oldu. Gelin atdan enmeden dova edilü, para ve şeker saçıludu. Damat yatsu namazına
gelü, namazdan sonra nikahı gıyılu ve gençlerin alkış veyumruklarıynan gerdeğe sokuludu.

Gelin ve damat zabah namazından önce galkalla, namazlarını gılalla ve el öpmiye çıkallarıdı.
Akrabalarına hediyeler dürülükler götürüle, evde bebek dahil herkeşin ellerini öpelleridin. Evin
reisinden bahşişler alulardı. Gelin elimizi öpünce elimiz aardı, aklaşdı deyi sevünüdük. Gelinner
yıllarca gaynana, gaynata, böyükler yanında sesli gonuşamaz, anca duyacaa gadana fısıltıyınan
gonuşudu. Bu edep ve kiballık sayuludun. Gelinner ganyana olanadak büyle böyüklerine saygılı
olulardı.

Şindi gelenek göreneemiz zayıfladı. Edep ve haya zayıfladı. Hatta yok oldu. Esgi dat duz galmadı.
Böyük güccük ,saygı sevgü galmadı.Ata dede adetlerinin yerini firenk aadetleri alır oladu.Biz
hırısdiyanmuyuz yoosam müslüman muyuz, bilinemez oldu. Allahımız asaletimizi , dinimizi,
töremizi gaybeddürmesin. Dova ederüz küne esgi gözellikler geri gelsin.

YAZAN:Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK


Hasdalıklar Çovaldı ! "Her yeni esgir, her dovan ölür" buyurmuş peygamberimizin anası Hazireti Halime.
İnsanoolunun belli bir ömürü vadur. Naganana olduhunu, müddetini anca Allahımız bilü.
Emme hasdalıklar bi çovalı gibime. Yidühümüzden mi? İçdühümüzden mi, bilmen?
Esgileri düşününce esgiler de hasda oludun. Emme şindiki gibi şekeridin, galbidin,
tansiyonudun bilinmezdi. Fıkaralıkdan ve sovukdan hasdalanudu millet. Eccük bovazına bakulu,
eccük diynenülü geçer giderdi. Irahmetlik babam esgicilik yaparkana ülser olduydu. Tavuk
daşlasını gurudup gayfe deyirmeninde çekdi, balınan garuşdudu, açgarına bihayli yidi ve hasdalık
geçiverdi. Irahmetlik Deli Kamal hasdalandı. Çiydem gibi saraldı. Aylarca yaddı, eyileşdi galkdı geldi.
Esgiden garılar olsun herifler olsun hasdalanudu. Zatüre, sook algunnuu,gırip gibi hasdalıklara
yakalanulardı. Eccük isdirahat edelle galkala gelülerdi.
Geçennerde odada da lafı geçmiş. Hasdalıklar çovalııyor deyi. Gara Halil'in anası Anagız deezem
ırahmetli de galp ameliyeti olduydu. Bikeresinde gine tokdura gitmiş. Zayıf olduhu içün tokdullar
ameliyat edememişle. Eccük şişmannada gel demişle. Oradan bi yaşlı hemşire demişkine,
"bi gurusovanı soy. Zalataya dorar gibi doora. Beş altı bardak su alan bi sülahiye at.Sovanı
gokusu suya eyicene geçince aç garına iç, demiş.Deyzem bitahakı gidene gadana bu sovan
suyuna davam etmiş. Bi taha giddüünde tokdullar dıkalı damallarını bulamamışla..
Esgiden sovanı sarımsaa ,bekmezi çok yiridük. Bulgur pilafının yanına bide turşu olusa deyme
keyfine. Düzenni, dengeli beslenmelüyüz. Mancarı, daa mantarını, guzugöbeeni, ayıcayı
unudduk. Ahlat hoşafını ,gavudu unudduk. kepekli ekmee hasiret galduk. Ebem ırahmetli
bi çörekotu ekeridi. Bi ketentohumu ekeridi.Keten tohumunun yara ve berelere et çrüklerine
ıccak lapası pek eyi gelüdü. Beçenekli Meemedaanın deyirmeninde üüdülen unnarın ekmee ne
gözel oludun. Mis gibi gokarıdın.
Birisi tokdura gitmiş. Şişmannıkdan ve tembellikden. Yaşlı ve tercübeli tokdur hasdıya gızmış.
Garaciyerin yaalanmış. Ganında gollestiröl çovalmış. Zabah ayşam bi goca baardak gıreyfurt
suyu içecen demiş. Adamcaaz gorkusundan tokdurun dedüklerini yapmış. Gollesdireölü bir iki ay
içinde düşmüş atmış.
Allahım hasdalarımıza acil şifalar versin. Hasda olmıyannarada saalıklarının gıymatını annamak
nasip etsin. Bu günnük de hoccagalın..
Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK

Yayla Zamanı
Ey ahali duyduk duymadık demeyiiin..
İncöözde bahar geldi. Çimenner yeşermiye başladı.Davallar, sııllar meraya
çıkmıya başladı. Otlar büyümüye başladı. Ekinner yeşermiye başladı. Gaylı
tallalar gorunmalı. Ekinner, fiyler gorunmalı. Yaylıya göçülmeli. Böyükler de
büyle düşünüllermiş. Gaylı yayla zamanı geliyor. En erken Hacıgiller göçelle. Bi
çobannık sırı mı? Irahatlık mı? Bilemeyüz. Emme ilkin hacıgiller göçelle hep. Bu
usül hep büyle gelmiş gider. En az bi hafta önceden göçelle.
Gaylı odada toplantı yapılu. Mıkdar, azalar, yaşlıar toplanu da bi garar alula.
Köy işlerini gonuşula. Yaylıya ne zaman gidiecek, garar verüle. Bu toplantıları
hatıllarunda pek mi pek seviyeli geçeiridi. Ahmetlerin Mısdafa gonuşudu. Gara
Mısdafa “ecük beni dinlen “ der ve yavaş yavaş gonuşudu. İpeş dede, Mısanın
oğlu, Seyit Memet, Aldedenin Omar, Gök Durmuş, Kör Mahmdun Kemal, Bekir
Usda,Hacımemedin Ismayıl,Ala Memed, Dedihüs dayı..herkeş gonuşdu., Davallar
sııllar nası taha eyi beslenü dartışıludu.
Yavaş yavaş yayla hazıllı başlardı. Avruklar, dene, bulgular , un, kepek, köpen,
yatak, geycek hazıllanudu.Bazı evsükler belillenü giderilüdü. Öküzler nallanudu.
Yaylada ayakları dınnakları paralanmasın deyi. At, eşşek çakuludu. Bekir Usda ,Mısdık
dede, Hatıp Osmanı, Aldedenin Omar nalbantlık yapallarıdı. Avruklar itina ile
hazullanudu. Bu işlerde tecrübe gonuşudu. Gaynanalar, gaynatalar şüyle yapın,
büyle yapın deyi emür yaadurulardı. Tavukların aykları çapudunan baalanu eşeklerin
kenarlarına asılu, yüklere baalanudu. Tavuklar aaz aşşa yaylıya gadana gidelleridin.
Civcilerde sepetlere gonu azları bezinen baalanu yüklere asıludu. Yol azıkları
hazıllanudu. Bannaklar, dolama çörekler, halkalar, söbeler,havlalar yapıludu.
Havlalar sıkma sıkma yapıludu. Pek datlı oludu.
Yaylacılar avruunan çakmacukda toplanula, yola barabar gidelle. Düşen
galdruludu. Yıkılan eşşek sarıludu. Ekmekler barabar yinilüdü. Öküz diynenmecinde
bızaaar, guzular, oolaklar diynendürülüü. İsdirahat edilüdü. Booçalar çözülü,
sovannarın gafasına furulu, çörekler, havlalar yinüdü.Delihasan dan su içilüdü.
Tokar çayları geçilü, Tokar geçilüdü. Avlaabaşı geçilü, Çileşler geçilü, Alançayır
görülüdü. Delüklü daş görülüdü. Alançayırda sümbüler açmış oludu. Çavdu
bovazından yaylıya girilü…
Köpek havlaması, sıır melemesi, öküz böörmesi, horoz ötmesi birbirine
gatıludu. Yaylıya önceden varannarın dutulmuş düzenneri oludun. Bazıkere
önceden yaylıya gidilü çatıları tamir edilüdü. Gabukları gözden geçürülüdü.
O zamanın gabukları şindinin kiremüdüydü. Sonradan yaylun ve saç çıkdı.
Önceden yaamur yaanca evin içinde gaçacak yer ararduk. Yüklüün altına girerdük.
Oruya yaamur enmezidi. İlkin hataş bulunmazdı da hataşı olan, dumanı tüten
birinden hataş getürüdük. Gabuun arasına goduhumuz közleri getürü hataş
yakaruduk. Ayşam olunca ocaan ışında oturuduk. Işık azalıncana ocaa çıra furuduk.
Bulamaçlar yinü, yoortlar banılu, palalar serülü datlı bi uykuya dalınudu. Anamız
babamız beş vakıt namazı gılarıdı. Yassular gılunu öyle yatıludu.
Zabahınan analarımız babalarımız erken galkarıdı. Evler muhkem olmaduhundan
esen örüsgein sesi hışıl hışıl duyuludu. Dışarda yatan sıırlların geviş getümesi, ara
sıra fuuuuuf diye derin nefes almaları duyuludu. Erkeçlerin çan sesi, goçların tonurdak
sesi duyludu. Köpeklerin havlaması çatalçamın hışıltısına garuşudu. Bazı başıboş
hayvannarın goşmaları hep duyuludu. Zabah ezanında herkeş ayakda oldu. Ufak bebe
belikden gaylı herkeş galkardı. Analarımız cızın cızın süt saalarıdı. Dur gızıım, anaaam
anaam deyi inekleri seveleridi. Zabahınan ıccak süde ekmek doorarduk. Gannımızı
doyuruduk. Çobannar erkenden gidelleridi. Zabah işleri başlar herkeş işine bakardı.
Yaylada esgiden insannık pek datlıydı. Sevgü saygu varıdı.Herkeş birbirini arar sorarıdı.
Üçbeş guruş gördüm deyi kibilenmezdi. Bi edep haya ve utanma vardı. Düşen
galdurulu kedelli olannan dert çekülüdü. Şindi vallık va emme insaniyetlik ölmüş.
Üsdünnük ölçüsü para pul olmuş. Maazallah insan gavullara benzeyyoz deyi gorkuyor.
Esgi manevi datlar yok şindi.
Sürçü lisan eddüysek affola. Köyümüzün herkeşine selam ve dovalar ola.
Gönnünüz islam ile huzullu, yuvanız ıccak, tarhananız bol gakırdaklı olsun.
Görşmek , buluşmak dileeyle hocca galın.
Hatıpların Halliprehem Goçak.


Bİ BÖYÜK ÇIKSADA Bİ ÇEKİŞSE

Gurbet delle de bilmezdük. Böyükler aanadudu da, aazlarına bakar
dinnerüdük. Gurbetin zolluunu. Gurbetin gariplihini. Hani bi esgi söz vadur
“datmıyan bilmez “deyi. Angara’dakılar bilmezle gurbetlii. İşinde gücünde.
Ara sıra denne varula. Gaynadula. Bayramda seyranda köye varula. Bi
cenaze olu köye gidelle. Gonuyu gomşuyu bi görüle. İçinden gelüse bi
hasiretlik giderüle. Evi olannar evini bi açar. Akrabası olannar bi yanına
gider. Bi dadımlık köy havası çeker. Dünyaya gözünü açduhu, böyüdühü
köyünden bi hava çeker. O daşlara topraklara bi bakalla. Gezdühü sokaklara,
yollara, samallıklara, salaklara bi bakalla. Ey gidi günner ey delle. Yaş atmışa
yaklaşmış, taha dün gibi deyi iç geçirüle.
Emme şindi bi gariplik va. Eccük para görennerin galpleri gatılaşmış.
Dünya tamahı, insannıı unuddumuş. Eccük işi yolundaysa, altında arabası neyim
varısa, işi gücü yolundaysa gonuyu gomşuyu unudu. Akrabayı, sılayı rahimi
unudula. Allah çok versin. Helalından versin. Zekatını öşürünü vermek nasıp
etsin. İki guruş dünyalık insannıkdan çıkarmasın. Zegünnüyünen cehendem
satın alan nasipsüzlerden etmesin.Esgiden zengünner ne gözelidin. Hayır
yaptuhu bilinmezidi. Garibin baggal borcu ödenü kim ödedühü bilinmezidi.
Kimsesüzler kimselilerden eyiydi. Her vallıklı insan, gariplere ganat gererdi
de garipler varlıklılardan ırahat oludu. Tabi ki vallıklılar sayesinde. O edep, o
insannık şindi niye yok? Bi deyven niye yok? Halbuki şindi millettaha zengün.
Taha vallıklı.
Bi böyü çıksa da bi çekişse. Şu bunu böyüklere bi gızsa. Şu sılayı rahimi
terkedennere bi çekişip azallasa. Gardaş gardaşa sook olannara bi çekişse. Üç
günnük dünyada şeytana ganannara bi gızıverse. Dooruyu gösterse onnara.
Günafa girmelerine mani olsa. Köylüyü çekip çevürse. Billik ve baraballıı
guvatlandusa. Dini eyi bilse. Dinin emrüne göre hareket etse. Dine göre
hareket eddühünü, dooruluuna gövense millet hiç ses çıkarmaz. Sayar ve
sever itahat eder.
Gurbet ellerde nice garip incöözlüler va. Aranmaz, sorulmaz. İncöözlü
olduhunu unudacak nerdeyse. Ev köy olmayınca, gardaş gabile olmayınca,
gelemiyen. Senelerdür İncöözü görmüyen. Bunnar aranmalı. Bi milliyetci
İncöözlü çıksa her incözlüyü, bilassa gurbeddekileri iki bayramda arasa. Bi
sorsa. Üre dayının napan? Needen? Olanın uşaan naapar? İşin gücün nası
dese. Acaba fakilleşimiverü? Üç guruşluk telefun parasıynan batımıverü?
Batmaz helbette. Sonracuma bi insannık etmiş olu. Pek savap olu. O garip
guraba da bi sevünü. İncöözde de bi billik ve baraballık olu. Kötü mü olu?
Kötü olmaz. Helbette eyi olu. Emme gel gör kine bu hayırı yapacak bi adam
çıkmaz. Millette bi şişgünnük va. Bi böyüklük va. Millete depeden bakannar
çovalmış. Eccük vallık gelmiş. İnsannınan yer deyüşdümüş. Hani sevgülü
Peygamberimiz “Zaman gelecek insanların dinleri para, kıbleleri kadınları
olacak” buyurmuş. İşde o zaman şindiki zaman.
Bazan otururunda düşünürün. İncöözden gelip geçenneri. Neredeyse ikiyüze
yaklaşu bildüklerim. Bu dünya kimsiye galmıyacak. O gidennerin yanına va mı
gitmen deyen? Yok, herkeş gidecek. Allahım yüz akıynan gitme şuuru versin.

Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK


incöözzde gış gözel
Şüküller olsun, bu sene gözel gar yaadı. Sular seller çovalacak. Dereler geç guruyacak. Guyular
göngül göngül dolacak inşallah. Eccük zor oluyoru emme sonu bereket olacak deyi umuyoruz. Dova
ediyoruz. Su getüme, davar sulama, odun yarma eccük zor emme olacak o gadar.

Şüyle gülleyükden veya gırharmandan bakınca doyamayyoru insan köyümüzün gözelliine. Hacı
giller, Aldedeler, İpeşler, Şükrümısalar, Gökurmuşlar ve davarı olan herkeş davar hızmatında. Samanlıktan
gegelerinen çekilen otlar sepetlerinen davar otlama yerine getürülü ve davallar otlanu. Davallar şüyle bi
gezdürülü. Sulanu ve salaklarına gonulu. Sııllar yalunuz sulanmıya çıkarulu. Irahat onarı da azdıru. Kimi
zıplar, kimisi goşar keyiflenüle.

İncöözün gadunu gızı ise ev işleri ile ilgilenüle. Esgiden su çekme oludu. Şindi sularımız evlerimizin
içide akar oldu. Ev süpürme, ekmek bişüme, yemek bişime gibi işler gadun ve gızlara bakar. Bazen de
gülleyüklerde ocaklar yakulu. Gara gazannar gurulu. Tokaç sesleriynen keyifli bi çamaşur yıkanu.
Gülleyüklerin gök suları ıccak olu. Geycekler bi günde gurumazla. Donalla da heykel gibi olula.
Gaylı zobaların neyi kenarında bu geycekler gurudula. Gadunnar ev köy temüzlüü yanında ekmee ,
aşı da hazıllalla. Dama ve afurlara da bakalla. Bulaşuu yalaşuu da yıkalla. En çok gadunnarın işi olu.
Erkekler de odun yarala. Sıırı sıpayı sulalla. Guvat isdeyen işleri herifler yapalla. Gadunnar her zaman
heriflere saygılı olula. Gelenek ve göreseemiz büyle gurulmuş, büyle gider.

Gış en çok bebeleri sevündürü. Bol bol gızak gayalla.Gırharmandan hacımemetlere gızak gayılu.
Bi gızak yeri de İpeş Gızı’nın evin yanından arpalıklara gayuludu. Oar Irzası’nın evin yandan gayma
da çok sevülüd. Omar ırzasının evin arkasından gayılu, Goca Harman geçülü, Mısdafa Kamal dayı’nın
evöönden deriye enilüdü. Buranın pek çok müşderisi oludu. Mugdalların, Hasançavuşların, Meytellerin,
gadakçıların, Mısaların, Doruk sokaanın bebeleri toplanudu. Millet üşürüdü emme alduruş eden olmazıdı.
Gızak gaymak datlu gelüdü. Paçalar, gıçlar ıslanu, eller üşür, sümükler oklava gibi akarıdı. Ginede gayak
gayasımız gelüdü, Kimisi kızaanan gayarıdı. Kimisi d anasının veya abılasının yaylun nasdiklerini alu
onnarınan gayarıdı. Analarımız gızarıdın, esgitmissiniz deyi. Emme aşduruş eden olmazdı.

Derelerde buzdan gözel gözel şekiller oludu. Suyun içindeki otların alduhu şekiller pek hoş
oludu. Buzlanduruhumuz gartoplarını gırışdıruduk.Kimin topu kiminkini gıracak deyi. Sook günner
garın üsdünde yörürkene gıcır gıcır ses çıkarudu. Sook günnerde tozak gar oludu. Havalar ısınınca
gallar yımışarıdı. Hele geyce gar yaanca zabahınankı manzara pek gözel oludu. Köpek ve guş izleri
oludu. Baazen gurt gelüdü. Geyce gezen gurtların izi oludu. Zabahınan ilk evden çıkannarın izi oludu.
Gış misafillikleri de pek gözel ve datlı oludu. Ekmek bişümenin arkasında söbe, külçöree, halka, közgapan
yapıludu. Bazen de tava çöre, külçöree bişirülüdü. Hoşafınan, ayranınan pek gözel giderdi. Hepisinden
gözeli de gomşuların datlı dili güler yüzüydü. Selam olsun gonuya gomşuya. Öten guşlara, esen örüsgere.
Selamımızı duyan olmasa da.


Öğretmen:H.ibrahim KOÇAK


ŞENNİK YAPILMIŞ YAYLAMIZDA EMME

Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık, vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler,
geyecekler, eşyalar almak münkün. Herkeş sosyetik olmuş. Biırahatlık, bi, ferahlık va.
Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz
misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba
ve dedelerimiz akrabadan ayrıgalamazdı. Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini
arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın. Köyümüzde iş,
aş azaldı. Bebe belik böyüdü. Eyi bi isdikbal gazansın deyi, millet Angarıya göçdü. Bi
dünya telaşesi aldı yörüdü. Millet geçim derdine düşdü. Ayrı ayrımahalle ve yellere
yelleşdi köylüler. Kimse kimseyi göremez oldu. Kimse kimseyi tanıyamaz oldu. Herkeş
biyellerde mekan duttu. Şu yaylaşenii eyi oldu. Velakin bazı noksannarı oldu bence. Şindi
bu yazıyı okuyannar der ki, ülen bi işin ucundan dutman. Bol bol gonuşun. Öyle deyenner
de haklı. Emme bi incöözlü garip olarak gonuşma haggımız va. Bu işlerşüyle yapılsaydı
taha eyi oludu deme haggımız va. Şahıslara saygı ve hörmet ederek, emeklerine teşeggür
ederek söz haggımız va.Belki mevzumuzla alakası yok emme, ırahmetlik Aldedenin Omar’ın
bi söznü hatılladım.“Tilki demiş ki, kümesler köyden dışarı olsa köy temüz oludu” demiş. Bu
gibi gözel faaliyeterde bizim gözel dinimizin incelik ve nezafetlerine uyulsa çok
müsdesna olurudu ganaatindeyün. Derneemizde zırf Allah Irzası için çalışan fedakar
insannar çok hayıllı görevler yapalla. Köylümüz olup da senelerdür gözükmüyenner
aranmalı. Telefunnarı bulunmalı. Gaderi ilahi sıkıntı ve dert çekmişler hiç olmazsa
aranıp bulunmalı. Hal hatırı sorulmalı. Onnarın köy ve ahalimizle alakaları goparılmamalı.
Bi tahakı seniye ömrü olan bu işler daha organize olmalı. Dennek ve hızmat yönetiminde
olannar öncelinen Allah Irzasınıgözetmeli. Herkeşe ulaşmalı. Sadecene gelennere devü,
gelemiyennere de ulaşılmalı. Gelemiyennere “üre dayını sen bu köylüsün. Şindiye gadana
seni arayıp soramaduk. Şindi nasip oldu. Nasısın Eyimisin? İşin, gücün nası? Tanışma ve
gaynaşma şenimizden habarın olmadı mı? Bi tahakı seniye gel olumu? Sıkıntından,
neşenden habarımız olsa taha eyi olu. Deyi habelleşmek, onara ulaşmak taha eyi olmaz
mı?Bu şeniklerin bi başga yönü de esgileri hatıllamak olmalı. Esgiden oynaduhumuz
oyunnar, müsabakalar hatıllanmalı. Bi nalbih oyunu, bi çömlek patladı oyunu, bi halat
çekme yarışı, bi yımırta yarışı, bi çuval yarışı renk gatarıdı ganaatindeyün. Şüyle elli
atmışlık iki gurup, üç dıkız atınca bitecek şekilde bi çelük oynasa İki takım oluşdurulsa
da 20 şer takgalık iki devre bi maç yapılsa.40- 50 lıyaşlardan gurulsa takımlar, bi
gözelik oludu ganaatideyün. Sorsak, Müslüman mısınız deyi, herkeş Elhamdülillah der.
Emme her hususa bi höküm getüren dinimizin emülleri pek tıkkata alınmaz. Bi hoca
çıksa, “billik, berabellik ve gomşuluk ilişkilerinin ehemmiyetinden aanatsa. Milleti
coşdusa. Sılayı Rahimin ehemmiyeti aanadılsa ne eyi oludun. O topluluk bi tevhit
hatimi yapsa, ahrete irtihal eden, bi Fatiha yok k deyi boynu bükük bekiyen ana, baba,
dede ve akrabayı taalükatımız sevündürülse kötü mü oludun? Esgiler olsa dovasuz,
mevlütsüz bu şennik bovazlarından geçmezdin.Bize düşen fikillerimizi söylemek, her
hayır işe dova etmek. Hayır işe vesil olannara da teşekkür etmek. Irahmetlik Cemil
Dede, “aşk aaadu, dert söyledü” derdi. İncööz hasireti de haddimiz olmıyarak bizleri
bu fikilleri beyan eylemiye cebretti. İncööze selamlar olsun. Gurduna guşuna, yazına
gışına, serçesine hacımuradına, atmacasına helheline, ebesine dedesine, bebesine
beliğine, süpürgelik ve garşıyakada esen yeline selamlar olsun. Tarhananız bol
gakırdaklı olsun. Tereyağlı muhlamanız da aaafiyet olsun. Hoccagalın..

ÖĞRETMEN: H. İbrahim KOÇAK
 
  Bugün 2 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...